SEO สถานที่ท่องเที่ยว โปรโมทบล็อก ตามสูตร siamtips

Archive for the ‘ท่องเที่ยว’ Category

สถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชาวเขา

สถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชาวเขาตั้งอยู่ในบริเวณสวนล้านนา ร.9 ถนนโชตนา อยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านชาติพันธุ์วิทยา จัดเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานวัฒนธรรมของชนเผ่าบนที่สูง หรือ ชาวเขา ประกอบด้วยกลุ่มชนจำนวน 9 กลุ่ม คือ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า ลีซอ อีก้อ มูเซอ ลัวะ ถิ่น ขมุ และกลุ่มชนเล็กที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งคือ มลาบรี หรือผีตองเหลือง มีลักษณะวัฒนธรรมของตนเองที่แตกต่างกันไป พิพิธภัณฑ์ชาวเขาได้จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวเขา ซึ่งถูกนำมาถ่ายทอดผ่านการจัดแสดงทางวัตถุศิลป์ จัดเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเขาที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้น คว้าสำหรับผู้สนใจทั่วไป เปิดทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5321 0872, 0 5322 1933

สถานที่ท่องเที่ยว

Advertisements

เสาชิงช้า สถานที่สำคัญในกรุงเทพ

ในกรุงเทพฯมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
หนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั่นคือ เสาชิงช้า
หลายคนที่อยู่กรุงเทพจะรู้จักว่าตั้งอยู่ที่ใดแต่น้อยคนที่จะรู้ถึงประวัติ
ความเป็นมาของเสาชิงช้าแห่งนี้

 

เสา
ชิงช้านั้นมีความเกี่ยวข้องทาง ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างช้านาน
หลังการสถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ขึ้นเป็นราชธานี เมื่อกว่า 200
ปีที่แล้ว

ตามจดหมายเหตุเขอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์บันทึกไว้ว่า
"เสาชิงช้า" ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันพุธเดือน 5 แรม 5 ค่ำ ตรงกับวันที่ 8
เมษายน 2327 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงโปรดให้สร้างเทวสถานขึ้นเพื่อใช้เป็นที่สถิตของเทพเจ้า
ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู พร้อมกันั้นยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง "เสาชิงช้า"
เพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีตรียัมปวาย ซึ่งเป็นพิธีเดือน 12
ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ไว้ตรงลานด้านเหนือของวัดสุทัศน์เทพวรารามจวบจนปัจจุบัน

พิธีตรียัมปวายเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ของศาสนาพราหมณ์
เพื่อรับเสด็จพระอิศวรครั้นลงมาเยือนโลกมนุษย์ในเดือนอ้าย
หรือเดือนธันวาคมต่อมากาลเวลาล่วงเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้เปลี่ยน
พิธีดังกล่าวมาจัดกันในเดือนยี่หรือเดือนมกราคมของทุกปีแทน
โดยพิธีกรรมที่สำคัญคือพิธีโล้ชิงช้า
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจะมีการทำบุญเลี้ยงพระโกนจุกเด็ก สมโภชน์เทวรูป
และการจัดมหรสพไปพร้อมกับพิธี 
ปัจจุบันพิธีโล้ชิงช้าได้ถูกยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๗
แต่ทางการก็ยังรักษาเสาชิงช้าไว้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจนถึง
ทุกวันนี้

ปัจจุบันด้วยอายุอันเก่าแก่ของเสาชิงช้า
ทำให้ทางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบูรณะเสาชิงช้าครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น เมื่อวันที่
12 กันยายน 2550 โดยมีการนำต้นสักทองจำนวน 6 ต้น
จากจังหวัดแพร่มาบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยต้นหลักที่ 1 มีอายุ 99 ปี ต้นหลักที่ 2
มีอายุ กว่า 120 ปี
พร้อมกันนั้นยังได้มีการเพาะพันธ์และขยายพันธ์ไม้มงคลสักทองทั้ง 6 ต้น
เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปให้นำไปปลูกทดแทนไม้สักเดิมที่ถูกตัดโค่นลงอีก
ด้วย

Related: เสาชิงช้า